V (212)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

vôi xống

vôi sống