I,K (100)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

khấu trừ

khấu chừ