L (245)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

nục nọi

lục lọi

lục nọi

nục lọi