L (245)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

nơi lả

lơi nả

lơi lả

nơi nả