M (128)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

méo xệch

méo sệch