N (458)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

lửa chừng

nửa trừng

lửa trừng

nửa chừng