O (26)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

ối giào

ối dào

ối rào