P (70)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

phẳng lì

phẳng nì