R (275)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

giủi do

rủi gio

giủi gio

dủi do

dủi gio

rủi ro

giủi ro

rủi do

dủi ro