R (275)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

dếch rác

giếch rác

rếch dác

dếch dác

dếch giác

rếch giác

rếch rác

giếch giác

giếc dác