R (275)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

rượu vào lời gia

rượu vào lời ra

rượu vào lời da

rượu vào nời da

rượu vào nời gia