R (275)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

giêng nẻ

giêng lẻ

riêng nẻ

riêng lẻ

diêng nẻ

diêng lẻ