S (350)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

xố dời

số giời

xố rời

số dời

số rời

xố giời