S (350)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

say xưa

xay sưa

say sưa

xay xưa