Medium (1,873)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

giầu sả

dầu sả

dầu xả

giầu xả

rầu xả

rầu sả