Medium (1,873)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

trút síu

trút xíu

chút xíu

chút síu