Medium (1,873)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

vét si

vét xi