Medium (1,873)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

tria lìa

chia nìa

chia lìa

tria nìa