T (826)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

thống trị

thống chị