Hard (69)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

bắt bóng dè trừng

bắt bóng rè chừng

bắt bóng dè chừng