Hard (69)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

dù dà dù dờ

dù rà dù rờ

giù già giù giờ

rù gìa rù giờ

rù dà rù dờ

dù già dù giời

dù dà giù giờ

rù rà già giù

rù rà rù rờ