Hard (69)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

rập rà rập rờn

dập rà dập rờn

giập rà giập rờn

rập dà rập dờn

rập rà dập dờn

dập dà dập dờn

rập già rập giờn

dập dà rập rờn

giập già giập giờn