A (62)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

ác liệt

ác niệt