A (62)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

ấu trúa

ấu chúa