B (580)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

bãi trấp hành trung ương

bãi chấp hành chung ương

ban chấp hành trung ương

bãi trấp hành chung ương