B (580)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

bình rân

bình dân

bình giân