C (574)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

cảm giác

cảm dác

cảm rác