C (574)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

trim dẻ quạt

trim rẻ quạt

trim giẻ quạt

chim dẻ quạt

chim rẻ quạt

chim giẻ quạt