C (574)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

chui rúc

chui dúc

trui rúc

chui giúc

trui giúc

trui dúc