C (574)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

trủ trì

trủ chì

chủ trì

chủ chì