C (574)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

chót vót

trót vót