D (230)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

địa trấn

địa chấn