E (11)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

êm dịu

êm rịu