G (142)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

rá chị

dá chị

dá trị

giá trị

rá trị

giá chị