G (142)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

giữa dờ

rữa dờ

rữa giờ

rữa rờ

dữa dờ

dữa rờ

giữa rờ

dữa giờ

giữa giờ