G (142)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

gan nì

gan lì