G (142)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

dông giống

giông giống

dông dống

rông giống

giông dống

giông rống

rông rống

rông dống

dông rống